2018 Rapport Kdo Ausbildung - Honneur à l'État - Inspektion

2017 Honneur à l'État- Entlassung Of Kt. Bern- Inspektion im Sand- Saignelégier-Jagd- Altjahresritt

2016 Empfang der Honoratioren - 25 Jahre Jubiläum - Kdo-Übergabe

2015 Avenches - 150 J ZKV - Hornusser

2014 Laupen - Bramberg - Aachen - IENA - Inspektion

2013 Schloss Jegenstorf - Sand - Touristen - Pierre Pertuis

2012 Sächsilüüte - SUT - Aarau - Ausritt Avenches